ஹைக்கூ விசிறி

மின்மினி ஹைக்கூ இதழின் 4 ஆம் ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு
ஹைக்கூ விசிறி வழங்கப் பட்டது .ஹைக்கூ விசிறிகள் ஆர்முடன் ஹைக்கூ விசிறி வாங்கிச்  சென்றனர் .விசிறி வடிவமைப்பு , வெளியீடு மின்மினி ஹைக்கூ இதழின் ஆசிரியர் கன்னிக் கோயில் ராஜா 

கருத்துகள்