"மாமதுரைபோற்றுவோம் " வைகை ஆற்றில் நடந்த ஊர்வலம் "

சங்கம் வைத்து தமிழ் மதுரையில்
"மாமதுரைபோற்றுவோம் " வைகை ஆற்றில் நடந்த ஊர்வலம்  "   புகைப்படங்கள் .
நன்றி தீக்கதிர் புகைப்படக் கலைஞர் திரு .லெனின் lenin.iniyan@gmail.com

கருத்துகள்