" மாமதுரை போற்றுவோம் " ஊர்வலம் புகைப்படங்கள் .

சங்கம் வைத்து தமிழ் மதுரையில் நடந்த " மாமதுரை
போற்றுவோம் " ஊர்வலம்  புகைப்படங்கள் .
நன்றி தீக்கதிர் புகைப்படக் கலைஞர் திரு .லெனின்

கருத்துகள்