நம்பிக்கையில் நான் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

நம்பிக்கையில் நான்  !    கவிஞர் இரா .இரவி !

என்னுடைய அலைபேசி எண்
அவளுக்கு தந்து வந்தேன் !
அந்த நிமிடம் முதல்
இந்த நிமிடம் வரை
அழைப்பது அவளோ ? என்று
அழைப்பு வரும்
ஒவ்வொரு முறையும் ஏமாறுகின்றேன் !
என்றாவது அழைப்பாள்
என்ற நம்பிக்கையில்
எண் மாற்றவில்லை !
மூச்சு நிற்கும் முன் அவள்
பேச்சு கேட்கும் என்ற
நம்பிக்கையில் நான் !

கருத்துகள்