படித்ததில் பிடித்தது ! இனிய நண்பர் ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகத்தின் வளர்ச்சி அலுவலர் பாலாஜி தந்தார் ..


படித்ததில் பிடித்தது !
இனிய நண்பர் ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகத்தின் வளர்ச்சி அலுவலர்  பாலாஜி தந்தார் ..

கருத்துகள்