மின்தடை நீங்கும் ! கவிஞர் இரா .இரவி .

மின்தடை நீங்கும் ! கவிஞர் இரா .இரவி .

கவர்ந்து இழுக்கும் இரட்டை காந்தம்
கன்னி அவள் விழிகள் !
கள்  குடித்தால்தான் போதை
கன்னி பார்த்தாலே போதை !
கண்களில் மின்சாரம் உள்ளது
கண்டுபிடியுங்கள் விஞ்ஞானிகளே
மின்தடை நீங்கும் !

கருத்துகள்