வாழ்த்துரை வழங்கினார்கள்

மாமன்ற உறுப்பினர்கள் திரு ஜீவானந்தம் ,திரு .புதாகீர் இருவரும் கலந்துக் கொண்டு மாமன்ற உறுப்பினர்கள் திரு ஜீவானந்தம் ,திரு .புதாகீர் இருவரும் கலந்துக் கொண்டு வாழ்த்துரை வழங்கினார்கள் .கவிஞர் இரா .கல்யாண சுந்தரம் வாழ்த்துரை வழங்கினார்.

கருத்துகள்