உலக படைப்பாளிகள் விபரம் .

அக்கினிக்குஞ்சு இணையத்தில் உலக படைப்பாளிகள் விபரம் .

http://akkinikkunchu.com/new/index.php?option=com_content&view=category&id=305&Itemid=542

தமிழ் ஆதொர்ஸ்  இணையத்தில் உலக படைப்பாளிகள் விபரம்


http://www.tamilauthors.com/5.html

http://www.tamilauthors.com/writers/india/Era.Ravi.html

கருத்துகள்