என்னவென்பது அவளை என்னவளை ! கவிஞர் இரா .இரவி

என்னவென்பது அவளை என்னவளை !   கவிஞர் இரா .இரவி

கருப்பு அழகி என்பதா ?
கண்
அழகி என்பதா ?

புருவ
அழகி என்பதா ?
பருவ
அழகி என்பதா ?

காது
அழகி என்பதா ?
மூக்கு 
அழகி என்பதா ?

சிகை
அழகி என்பதா ?
சிரிப்பு
அழகி என்பதா ?

இதழ்
அழகி என்பதா ?
இடுப்பு
அழகி என்பதா ?

கை
அழகி என்பதா ?
கால்
அழகி என்பதா ?

சொல் அழகி என்பதா ?
சுவை
அழகி என்பதா ?

நடை
அழகி என்பதா ?
உடை அழகி என்பதா ?

உடல் அழகி
என்பதா ?
டல் அழகி என்பதா ?

கூர்மதி 
அழகி என்பதா ?
கூடல் அழகி என்பதா ?

பெயர் அழகி என்பதா ?
என்னவென்பது அவளை ! என்னவளை !

பேரழகி என்பதே பொருத்தம் !
பிரபஞ்ச அழகியும் தோற்பாள் இவளிடம் !--

கருத்துகள்