படித்ததில் பிடித்தது ! ஹைக்கூ . பேராசிரியர் க.மணிவண்ணன். புதுவை .

படித்ததில் பிடித்தது !

ஹைக்கூ .             பேராசிரியர்  க.மணிவண்ணன்.  புதுவை .

பார்வையில் தெரியாதது
கேட்கையில் புரியாதது
புரிந்தது புன்னகையில் !

பண வீக்கத்தை
நீக்கும் மருந்து
உழைப்பு !

அரிச்சந்திரன் சிலை
துணைக்கு
காவல் பணி !

அறிவு ஆறு அல்ல
ஏழு  
என்றது
இன்று திரைப்படம்
அன்றே பத்து என்றார் திருமூலர் ! 

புனைகை செலவழிக்க
அஞ்சும் கஞ்சர்கள்
இன்றைய மனிதர்கள் !

அனுபவம் பேசுகிறது
நினைவு இனிக்கிறது
ஹைக்கூ !

கருத்துகள்