காதல் கவிஞர் இரா .இரவி

காதல்    கவிஞர் இரா .இரவி

காதல் வயப்பட்டால்
எப்படி ? இருக்கும்

காதல் வயப்பட்டுப்
பாருங்கள் !

வார்த்தைகளால்
வர்ணிக்க முடியாத
விந்தை உணர்வு !

அனுபவித்தவர்கள் மட்டும்
அறிந்த அற்புத உணர்வு !

அடுத்தவர்கள் காதல்
கேலியாகத் தெரியும் !

உங்கள் காதல்
உயர்வாக
த் தெரியும் !

இனிய உணர்வு
இளமை நினைவு !

கருத்துகள்