சீனாவில் தமிழ்

சீனாவில் தமிழ்
   சீனாவின் ஜெஜியாங் மாகாணத்தில் உள்ள நிங்கோபோ ரயில் நிலையத்தில்
குடிநீர் குறித்து
   தமிழில் அறிவிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கருத்துகள்