பெங்களூர்த் தமிழ்ச் சங்கத் தலைவரின் நேர்முகம்

President of Bangalore Tamil Sangam asks India not to favour Sri Lanka @ the UNHRC 2012http://www.youtube.com/watch?v=iYmnKOhQMu8&feature=youtu.be

கருத்துகள்