சுட்டும் விழி விமர்சனத்திற்கு விமர்சனம் கலாநிதி பொன் பால சுந்தரம் லண்டன்

சுட்டும் விழி விமர்சனத்திற்கு விமர்சனம் கலாநிதி  பொன் பால சுந்தரம் லண்டன்  

md;Gf; ftpQH  ,utp mtHfSf;F

jq;fs; Rl;Lk; tpopf;fhd Nguhrpupia re;jpuh mk;ikahupd; tpkHrdk; gbj;Njd;. kJiuf; ftpQuhf ,Ug;gjdhy; fz;zfpapd; Rl;l tpopahf ftpijfs; kdq;fisj; jpwf;f itj;Js;sd.

jq;fspd; fw;gidf; fsQ;rpag; ngl;lfj;jpy; epiy nfhz;bUf;Fk; rpy fUj;jhsk; kpf;f Kj;Jf;fis Iahapuk; iky;fSf;F mg;ghy; ,Ue;J mjpfhiyapy; urpj;J kfpo;e;Njd;.

    jLf;fp tpOe;jJk;
     jkpo;g; Ngrpdhd;

f\;lj;jpYk;> Jd;gj;jpYk; jkpo;jhd; clypy; XLk; ,uj;jk;Nghy $lNt ek;Kld; tho;fpwnjd;gij ,J czHj;JfpwJ. jkp;o; Ngr kwg;gtHfSf;F ,e;j tupfs; Crp kUe;jhf Vwpf;nfhz;bUf;Fk;. my;yJ Vw;wg;gLk;.

kw;nwhU i`f;$  --  tsh;j;jpl;l kz;zpw;F
                  ed;wp nrhd;dJ kuk;
                  G+r;nrhupe;J 

mG+Htkhd tupfs; ,it. gj;J khjk; Rke;J ngw;nwLj;J ghYhl;bj;> jhyhl;b> gy;RitA+l;b tsHj;j jha;f;Ff; $l ghy;thHf;fj; jaq;Fk; khdpl kuq;fs; jq;fSila kdg;gilg;ig jkJ neQ;rq;fspy; gjpj;J jpUe;jp tho jkJ kdf; fjTfisj; jpwf;Fk; jpwTNfhyhf Vw;Wf;nfhs;thHfs; vd;gJ vdJ ek;gpf;ifahFk;.

,g;gb ,d;Dk; mNdf ghly;fs; cs;sj;ijj; njhLfpd;wd. ,jpy; vd;idf; ftHe;j kw;w tupfs; ahUk; thq;fhkNyNa kyHe;jd G+f;fs; - thbdhs; G+f;fhupvd;gJ.

,f;fhl;rpapid fhNy[; `T]py; ehd; jq;fpUf;Fk; re;jHg;gq;fspy; ghHj;Jf; ftiyg;gl;bUf;fpNwd;. Myaq;fSf;F Kd;dH G+ khiyfis tpw;Fk; ngz;fs; khiyg; nghOjpy; me;jg; G+ khiyfSld; NrHe;J jhKk; thLtij ehd; mbf;fb ghHg;gJz;L. ehd; ftiyg; gl;bUf;fpNwd;.

,d;W jq;fs; kdk; ,uhkypq;f mbfshH  thba gapiuf;fz;L thbNdd; vdf; $wp thbdhNu> mNjNghy jq;fs; kdKk; thLtij kj;jhd %d;W tupfspy; tpijj;jpUf;fpwPHfs;.

xsitahiug;Nghy fLifAk; Jisf;Fk; ftpijfshf jq;fs; ftpijfs; kyHfpd;wd.

md;Gld;

nghd; ghyRe;juk; (,yz;ld;)
--

நன்றி
அன்புடன்
கவிஞர் இரா .இரவி

www.eraeravi.com
www.kavimalar.com
www.eraeravi.wordpress.com
www.eraeravi.blogspot.com
http://eluthu.com/user/index.php?user=eraeravi

 இறந்த பின்னும்
 இயற்கையை ரசிக்க

  கண் தானம் செய்வோம் !!!!!

கருத்துகள்