குழந்தைகளுக்கான பட்டமளிப்பு விழா

மதுரை மீனாட்சி மேல்நிலைப் பள்ளியில்
குழந்தைகளுக்கான பட்டமளிப்பு விழா
தலைமை சங்கையாப்பாண்டியன் மதுரை
விமான நிலையக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்
முன்னிலை திரு .பிரனேஷ் கவிஞர் இரா .இரவி
ஏற்பாடு பொறியாளர் முத்துராஜ்
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12e7bb0b9e86678a&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_gktnih3g0&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12e7bb0b9e86678a&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_gktniiwa1&zw

கருத்துகள்