விலங்காக மாறும் மனிதர்கள் கவிஞர் இரா .இரவி

விலங்காக மாறும் மனிதர்கள் கவிஞர் இரா .இரவி

சேர்ந்து வாழும் விலங்குகள்
மோதி வீழும் மனிதர்கள்


சுனாமி அறிந்த விலங்குகள்
சுனாமி அறியாத மனிதர்கள்


பொது நலத்துடன் விலங்குகள்
சுய நலத்துடன் மனிதர்கள்


சாதி இல்லா விலங்குகள்
சாதி பார்க்கும் மனிதர்கள்


சதி அறியாத விலங்குகள்
சதி அறிந்த மனிதர்கள்


மனிதாபிமானத்தோடு விலங்குகள்
விலங்காபிமானம்மின்றி மனிதர்கள்


மனிதனாக மாறும் விலங்குகள்
விலங்காக மாறும் மனிதர்கள்


கருத்துகள்