குருவி பறப்பதை கணினியிலாவது பாருங்கள் இரா .இரவி

fly (20).gif

குருவி பறப்பதை
கணினியிலாவது பாருங்கள்


சிட்டுக்குருவி சிட்டுக்குருவி
சேதி தெரியுமா ?பாடியது அக்காலம்


சிட்டுக்குருவி எங்காவது
பார்த்திர்களா ?கேட்பது இக்காலம்


குருவிக் கூட்டை களைத்தால்
பாவம் என்றார்கள் அன்று


பாவம் கூட கட்டிட
குருவிகள் இல்லை இன்று


அறிவியல் வளர்ச்சியால்
அற்புதப் பறவைகள் வீழ்ச்சி


செல்கள் பெருகப் பெருக
குருவிகள் அழிந்தது


புறாவிற்காக தன் தசை
தந்த மன்னன் சிபி அன்று

சமாதானப்புறாவையே
சமைத்துச் சாப்பிடும் சிபிகள் இன்றுகருத்துகள்