மலர்வது அழகு

c.gif
மொட்டு மலர்வது அழகு
மலர்ந்த பின்னோ அழகோ அழகு
ஒவ்வொரு மலரும்
ஒவ்வொரு அழகு
ஒரு மலரோடு
மற்ற மலரை ஒப்பிடாதீர்கள்
இரா .இரவி

கருத்துகள்