சாகித்திய அகதமி படைப்பாளிகளுடன் ஒரு பொன் மாலைப் பொழுது

சாகித்திய அகதமி படைப்பாளிகளுடன் ஒரு பொன் மாலைப் பொழுது
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12b4d137b0cdc3fb&attid=0.6&disp=inline&realattid=f_gejmc9ac5&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12b4d137b0cdc3fb&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_gejm4u4a2&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12b4d137b0cdc3fb&attid=0.5&disp=inline&realattid=f_gejmc7bl4&zw


https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12b4d137b0cdc3fb&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_gejm4ou70&zw

கருத்துகள்