சாகித்திய அகதமி படைப்பாளிகளுடன் ஒரு பொன் மாலைப் பொழுது

சாகித்திய அகதமி படைப்பாளிகளுடன் ஒரு பொன் மாலைப் பொழுது
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12b4d137b0cdc3fb&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_gejm4sb71&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12b4d137b0cdc3fb&attid=0.4&disp=inline&realattid=f_gejmc4pf3&zw

கருத்துகள்