என்னவளேஎன்னவளே

வானில் இருந்து தேவதை வந்தாலும்
வஞ்சி உனக்கு இணை இல்லை
வனப்பில் உன்னிடம் தேவதையும்
தோற்றுப் போவாள்.
இரா .இரவி

கருத்துகள்