புறாவே நில்


புறாவே நில்
அன்றைய சிபிச் சக்கரவர்த்தி
இன்று இல்லை .
சமாதானப் புறாக்களையே
சமைத்துச் சாப்பிடும்
நவீன சிபிச் சக்கரவர்த்திகள்
உனக்கு நீதி கிடைக்காது இன்று
இரா .இரவி

கருத்துகள்