அவள் தலைக்கு கீரிடம் வருகின்றது

அவள் தலைக்கு கீரிடம் வருகின்றது
என் சுரேஷ்

ஆயிரம் மலர்கள் மலர்ந்தாலும்
அழகிய ரோஜாவிற்குஇணை உண்டோ ?
காதலுக்கு தூது செல்லும் மலர்
காதலர்களின் தேசிய மலர்
பூக்களில் சிறந்தப் பூ ரோஜா
பூவையர் விரும்பும் பூ ரோஜா
ரோஜாவை சூடிய பின்புதான்
அவள் தலைக்கு கீரிடம்
வருகின்றது
இரா .இரவி

கருத்துகள்