திருவள்ளுவரின் திருமேனி தாங்கிய தங்கக் காசு:

திருவள்ளுவரின் திருமேனி
தாங்கிய தங்கக் காசு:

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12ac81d9ea92ecff&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_gddgms1e0&zw

கருத்துகள்