தமிழறிஞர் பத்மஸ்ரீ சாலமன் பாப்பையா அவர்களிடம் என்னுடைய இளங்குமரனார் களஞ்சியம், அம்மா அப்பா நூல்கள் வழங்கி மகிழ்ந்த வேளை

கருத்துகள்