மகிழ்வான தகவல்.நகைச்சுவை மன்றம் மதுரை 32 ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழாவில் " வாழ்நாள் சாதனையாளர்" விருது எனக்கு வழங்குகிறார்கள். கவிஞர் இரா.இரவி.

மகிழ்வான தகவல்.நகைச்சுவை மன்றம் மதுரை 32 ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழாவில் " வாழ்நாள் சாதனையாளர்" விருது எனக்கு வழங்குகிறார்கள். கவிஞர் இரா.இரவி.

கருத்துகள்