நூல் அரங்கேற்றம் 27 வது .நிகழ்வு .உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் .மதுரை .நாள் 25.1.2023 படங்கள் அனுப்பி உதவி எழுத்தாளர் இரா.மனோகரன் அவர்களுக்கு நன்றி.

நூல் அரங்கேற்றம் 27 வது .நிகழ்வு .உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் .மதுரை .நாள் 25.1.2023 படங்கள் அனுப்பி உதவி எழுத்தாளர் இரா.மனோகரன் அவர்களுக்கு நன்றி.

கருத்துகள்