இன்றைய புத்தக மொழி* 07.01.2023

இன்றைய புத்தக மொழி* 07.01.2023 📚📚📚🌹📚📚📚 *தனித்திறன்* என்பது செயல் அல்ல அது ஒரு பழக்கம். - *அரிஸ்டாட்டில்* -

கருத்துகள்