இன்றைய புத்தக மொழி* 05.01.2023

*இன்றைய புத்தக மொழி* 05.01.2023 📚📚📚🌹📚📚📚 ஒருவருடைய மனது *தூய்மையாக இல்லாவிட்டால்* பணமோ, வலிமையோ, அழகோ அவனுக்கு பயன்படாது. - *அரிஸ்டாட்டில்* -

கருத்துகள்