*இன்றைய புத்தக மொழி* 04.01.2023

*இன்றைய புத்தக மொழி* 04.01.2023 📚📚📚🌹📚📚📚 தன் அச்சங்களில் இருந்து மீண்டு வருகிறவன் தான் *உண்மையில்* சுதந்திரம் அடைகிறான். - *அரிஸ்டாட்டில்*

கருத்துகள்