இன்றைய புத்தக மொழி* 02.01.2023

இன்றைய புத்தக மொழி* 02.01.2023 📚📚📚🌹📚📚📚 *நீங்கள்* செய்யவேண்டியது வேறு ஒன்றுமே இல்லை... செய்துகொண்டே இருப்பது தான். - *வண்ணதாசன்* -

கருத்துகள்