தமிழ் பண்ணிசை வேந்தர் ஆய்வாளர் அறிஞர் மம்மது ஐயா🙏 இவரது நூல்கள் அனைத்தையும் நாட்டுடமை ஆக்கப்படுவதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.சிறப்பு .பாராட்டுக்கள் .ஐயா. கவிஞர் இரா .இரவி !

தமிழ் பண்ணிசை வேந்தர் ஆய்வாளர் அறிஞர் மம்மது ஐயா🙏 இவரது நூல்கள் அனைத்தையும் நாட்டுடமை ஆக்கப்படுவதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.சிறப்பு .பாராட்டுக்கள் .ஐயா. கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்