நெருப்பு அணைக்கப்- படவேண்டியது; அதுபோல் ஆதிக்கம் எதிர்க்கப்பட வேண்டியது. ......அறிஞர் அண்ணா

நெருப்பு அணைக்கப்- படவேண்டியது; அதுபோல் ஆதிக்கம் எதிர்க்கப்பட வேண்டியது. ......அறிஞர் அண்ணா

கருத்துகள்