மதுரை வாசகர் வட்டம் .நூல் மதிப்புரைக் கூட்டம்.காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் (ஓய்வு)கவிஞர் இனியநண்பர் பேனா மனோகரன் அவர்களுடன்.

கருத்துகள்