படித்ததில் பிடித்தது !கவிஞர் இரா.இரவி !

யார் எழுதியது என்று தெரியவில்லை. ஆனால் உண்மை. 1. ADULT ஐந்துஎழுத்துக்கள் அதே போல YOUTH 2. PERMANENT ஒன்பது எழுத்துக்கள் அதே போல TEMPORARY. 3. GOOD நான்கு எழுத்துக்கள் அதே போல EVIL. 4. BLACK ஐந்து எழுத்துக்கள். அதே போல WHITE. 6. LIFE நான்கு எழுத்துக்கள் அதே போல DEAD. 7. HATE நான்கு எழுத்துக்கள் அதே போல LOVE. 9. ENEMIES ஏழு எழுத்துக்கள் அதே போல FRIENDS. 10. LYING ஐந்து எழுத்துக்கள். அதே போல் TRUTH. 11. HURT நான்கு எழுத்துக்கள் அதே போல் HEAL. 12. NEGATIVE எட்டு எழுத்துக்கள் அதே போல POSITIVE. 13. FAILURE ஏழு எழுத்துக்கள் அதே போல SUCCESS. 14. BELOW ஐந்து எழுத்துக்கள். அதே போல ABOVE. 15. CRY மூன்று எழுத்துக்கள் அதே போல JOY. 16. ANGER ஐந்து எழுத்துக்கள் அதே போல HAPPY. 17. RIGHT ஐந்து எழுத்துக்கள் அதே போல WRONG 18. RICH நான்கு எழுத்துக்கள் அதே போல POOR. 19. FAIL நான்கு எழுத்துக்கள் அதே போலPASS. 20. KNOWLEDGE ஒன்பது எழுத்துக்கள் அதேபோல IGNORANCE வியப்பாக இருக்கிறது இந்த ஒற்றுமை. இதிலிருந்து அறியப்படும் நீதி என்ன என்றால், LIFE is like a double edged sword but the choice we make determines our future. மனதை கவர்ந்தது.

கருத்துகள்