சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை இகல்வெல்லல் யார்க்கும் அரிது ஐயா தமிழண்ணலின் நினைவு நாள் இன்று 🙏🏾 ஐயாவின் நூல்கள் செறிவான மின்வடிவமைப்பில்

சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை இகல்வெல்லல் யார்க்கும் அரிது ஐயா தமிழண்ணலின் நினைவு நாள் இன்று 🙏🏾 ஐயாவின் நூல்கள் செறிவான மின்வடிவமைப்பில் https://thamizhannal.org/%e0%ae%a8%e0%af%82%e0%ae%b2%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d/?fbclid=IwAR1QvOKNsM0n98AgcfHhNKu1tI6a7S_4FWfCzxwPvAf5PfCJM9Uv3N1Z880 --

கருத்துகள்