நால்வர் இதழை காவல் கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் ஆ .மணிவண்ணன் வெளியிட கவிஞர் இரா.இரவி பெற்றுக்கொண்டார்.உடன் கவிஞர் அமரன்,பேராசிரியர் பிச்சை மற்றும் பலர்

நால்வர் இதழை காவல் கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் ஆ .மணிவண்ணன் வெளியிட கவிஞர் இரா.இரவி பெற்றுக்கொண்டார்.உடன் கவிஞர் அமரன்,பேராசிரியர் பிச்சை மற்றும் பலர்

கருத்துகள்