இன்றைய புத்தக மொழி* 28.12.2022

இன்றைய புத்தக மொழி* 28.12.2022 📚📚📚🌹📚📚📚 அதிகமாகப் பேசுபவர்கள் *குறைவாக* சிந்திக்கிறார்கள். - *ஜான் டிரைடன்* -

கருத்துகள்