உறவினர் மாப்பிள்ளை பொறியாளர் இரா.வன்னியராஜன்-வ.வனிதா இணையரின் மகள் மருத்துவர்.செல்வி தெய்வேணி பூர்ணிமா -மருத்துவர் செல்வன் க .சி.கெளதம் பிரசன்னா திருமணத்தில் கவிமுதம்,உதிராப்பூக்கள் நூல்கள் மணமக்களுக்கு வழங்கி வாழ்ழ்ழிய லேளை.

கருத்துகள்