" திருக்குறள் சூடி " 51. நீர் நலம் போற்று நீர் இன்றி உயிர்கள் வாழா. அதுபோல் மழை இல்லாமல் ஒழுக்கம் நிலையாது. ..மூதறிஞர் இளங்குமரனார்..

/div> " திருக்குறள் சூடி " 51. நீர் நலம் போற்று நீர் இன்றி உயிர்கள் வாழா. அதுபோல் மழை இல்லாமல் ஒழுக்கம் நிலையாது. ..மூதறிஞர் இளங்குமரனார்..

கருத்துகள்