படங்கள் கவிஞர் இரா.இரவி.

 இயற்கையின் ஆட்சி 

கண்களுக்கு மலர்ச்சி 

மனதிற்கு மகிழ்ச்சி !


இடம் அவனியாபுரம்.


படங்கள் கவிஞர் இரா.இரவி.

கருத்துகள்