பவள விழா காண உள்ள முனைவர்கள் பேராசிரியர்கள் இ .கி இராமசாமி ,கசுதூரி இராமசாமி இணையரை இல்லம் சென்று தமிழ்ப்பணி இதழ் ஆசிரியர் வா .மு .சே .திருவள்ளுவர் பொன்னாடைப் போர்த்தி வாழ்த்திய போது உடன் கவிஞர் இரா .இரவி

பவள  விழா  காண  உள்ள  முனைவர்கள்  பேராசிரியர்கள்  இ  .கி  இராமசாமி  ,கசுதூரி     இராமசாமி    
இணையரை இல்லம்  சென்று  தமிழ்ப்பணி  இதழ்  ஆசிரியர்  வா  .மு  .சே  .திருவள்ளுவர்  பொன்னாடைப்  போர்த்தி    வாழ்த்திய  போது  உடன்  கவிஞர்  இரா  .இரவி  

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்