மின் அஞ்சல் வழி வந்த வாழ்த்து ! வே. அரசு, ஆசிரியர், குறள் ஒலி, பெங்களூர்.

மின்  அஞ்சல்  வழி வந்த வாழ்த்து !வே. அரசு, ஆசிரியர், குறள் ஒலி, பெங்களூர்.

vearasu@gmail.com
.
இரவிக்கு பிறந்தநாள் ‍ இனிய‌
நண்பர் இரவிக்கு பிறநதநாள்

துளிப்பா துளிப்பா என‌
அருட்பா வழங்கும் 

அருமை நண்பர் இரவிக்கு
பிறந்தநாள் ‍ !

சங்கம் வளர்த்த மதுரையானாலும்
சங்கமாகும் பெங்களூரானலும்

தொடரும் இவர் தமிழ்ப்பணி
தொய்வின்றி தொடரும்.

எங்கும் நண்பர் கூட்டம்
உலகெங்கும் உடன் வாழ்த்தும்

இரவி வாழியவே, ‍ இனிது
வாழியவே, நீடு 

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்