வழிபடுவதை விட /வழி நடப்பதே சிறப்பு/ புத்தர் ! கவிஞர் இரா .இரவி !வழிபடுவதை விட
வழி நடப்பதே சிறப்பு
புத்தர் !

கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்