பேராசிரியர் உல .பாலசுப்ரமணியன் செம்மொழி இளம் அறிஞர் விருதினை ,குடியரசுத் தலைவரிடமிருந்து பெற்றார் .

பேராசிரியர் உல .பாலசுப்ரமணியன் செம்மொழி இளம் அறிஞர் விருதினை ,குடியரசுத் தலைவரிடமிருந்து பெற்றார் .

கருத்துகள்