படத்திற்கு எழுதிய கவிதை . நன்றி கவிமொழியாள் !

படத்திற்கு எழுதிய கவிதை .
நன்றி கவிமொழியாள்  !

கருத்துகள்