சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் பிறந்து நடனத்தால் உலகப் புகழ் அடைந்துள்ள திருநங்கை நர்த்தகி நட்ராஜ் நேர்முகம் .நன்றி மங்கையர் மலர் !

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் பிறந்து நடனத்தால் உலகப் புகழ் அடைந்துள்ள திருநங்கை நர்த்தகி நட்ராஜ் நேர்முகம் .நன்றி மங்கையர் மலர் !

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்