பாரதி தேசியப் பேரவை நடத்தும் பெருங்கவிக்கோ வா.மு.சேதுராமன் எழுதிய இயேசு அந்தாதி கவிதை நுால் வெளியீட்டு விழா

 பாரதி தேசியப் பேரவை நடத்தும் பெருங்கவிக்கோ வா.மு.சேதுராமன் எழுதிய இயேசு அந்தாதி கவிதை நுால் வெளியீட்டு விழா

கருத்துகள்