பெங்களூரு மந்திரி மால் பராமரிப்பிற்காக தற்காலிகமாக முடி உள்ளனர் .

பெங்களூரு மந்திரி மால் பராமரிப்பிற்காக தற்காலிகமாக முடி உள்ளனர் .

கருத்துகள்