எம் தமிழ் மழலையர்கள் தமிழ் படிக்கட்டும். தமிழ் கற்பதற்கான தளம்

நிலை 1:
வகுப்புக்கு ஒரு மணி நேரம் என, 30 வகுப்புகளில் தமிழ்ச் செய்தித்தாள் படிப்பர்.
நிலை 2:
அடுத்த 60 வகுப்புகளில் தமிழைத் திருத்தமாகப் பேசுவார்கள். எழுதுவார்கள்.
நிலை 3:
அடுத்த 60 வகுப்புகளில் (60 மணி நேரத்தில்) தமிழில் மரபுப் பாக்கள் எழுதுவார்கள்.
வெளிமாநிலத்திலும், வெளிநாடுகளிலும் உள்ள நம் தமிழ் மழலையர்கள் தமிழ் படிக்க ஊக்குவிப்போம். 10 மாணவர்கள் இருந்தால் போதும். எம்மோடு தொடர்பு கொண்டால் அனைத்தும் தருகிறேன். பயிற்சியும் தருகிறேன். எம் தமிழ் மழலையர்கள் தமிழ் படிக்கட்டும்.
தமிழ் கற்பதற்கான தளம் : http://www.tamilteaching.in

கருத்துகள்